Integritetspolicy

Integritetspolicy

 Integritetspolicy för Tatsur AB med juridisk adress Ringvägen 76 73133 Köping är uppdaterad 20221128.

För Tatsur AB (556837-2212) är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Tatsur AB verksamhet är Tatsur AB personuppgiftsansvarig. (556837-2212) Ringvägen 76 73133 Köping.

Vilka personppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi samlar och behandlar informationen nedan, beroende på vilka av våra tjänster samt hur du tar del av dessa lämnas viss information direkt eller indirekt. Till exempel om du genomför ett köp, tar del av nyhetsbrev, blir medlem, skapar en kundprofil, kontaktar oss eller lämnar personuppgifter av något slag. Information du ger till oss:

Kontaktinformation – Namn, e-post, telefonnummer, faktura- och leveransadress, lägenhetsnummer, fastighetsbeteckning och liknande.

Personnummer, organisationsnummer eller samordningsnummer.

Betalningsinformation – Kredit- och kortdata, fakturainformation, bankuppgifter med mera.

Vid användning av våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:

Inhämtande av adressuppgifter – Adressuppgifter och liknande information hämtas på din begäran för att underlätta köp och nyttjande av tjänster.

Information om varor/tjänster – Detaljerad information rörande de varor/tjänster du har köpt.

Finansiell information – Upplysningar via våra samarbetspartners.

Enhetsinformation/Beteendemönster – Exempelvis från vilken typ av mobil du besöker vår hemsida samt hur våra tjänster nyttats.

Geografisk information – Din geografiska placering i syfte att underlätta transport av varor till dig.

Vad gör vi med informationen

Vårt primära syfte med att samla in information är att tillhandahålla en så bra användarupplevelse som möjligt, dina personuppgifter kan användas för att tillhandahålla, utföra och förbättra vår verksamhet. Med stöd av köp och medlemsvillkor behandlas personuppgifter för att:

Genomföra köp av varor och tjänster samt vid behov verifiera din identitet och ålder.

Ge dig support och information om produkter och tjänster vid kontakt med oss.

Administrera, utveckla och förbättra våra system och tjänster.

Administrera din kundprofil och medlemsprofil i våra system.

Lämna förmåner och rabatter till samt marknadsföra produkter.

Skicka ut nyhetsbrev med aktuella erbjudanden.

Via cookies spara webinställningar för at skapa en bättre användarupplevelse samt visa relevanta information och erbjudanden.

Bjuda in dig för att delta i kundundersökningar och affärsutveckling.

Utvärdera, analysera och förbättra sortiment och tjänster samt de system som nyttjas t.ex via felsökning, dataanalys testning och kvalitetssäkring.

Hantera samt underlätta hantering via kundtjänstärenden, förfrågningar och liknande.

Förhindra missbruk av en tjänst samt utreda, förebygga och förhindra brott.

Spara påbörjad order för enklare köp.

Erbjuda försäkring och andra närliggande tjänster.

Ta del av samt dela utvärderingar av produkter och tjänster från andra kunder.

Följa lagar och regler t.ex bokföringslagen, skattelagstiftning och liknande.

Kommunikation, vi kan komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt. Vi kan komma att rikta erbjudanden baserat på tidigare köp, kontakter samt profil. I det fall du inte önskar ta del av riktad kommunikation via t.ex mail kan du avregistrera dig alt kontakta oss via mail. Vi uppfyller er begäran snarast möjligt dock senast inom 30 dagar efter att vi motagit er begäran.

kontakta gärna oss vid frågor: info@gronmobil.se

3. Vilka vi delar din information med

För att tillhandahålla de produkter och tjänster samt leverera varor på ett säkert och effektivt vis kan vi komma att dela din information eller delar av din information med utvalda tredje parter.

Leverantörer, underleverantörer samt närstående bolag inom vår företagsgrupp. För att t.ex leverera ett paket med hjälp av Postnord (underleverantör) behöver vi dela dina upgifter med Postnord.

Betal- och kreditbolag. För att hantera betalningar kan dina uppgifter delas med finansiell aktörer. Beroende på vilka tjänster du tar del av delas dina uppgifter med betal- och kreditbolag vilka även kan komma att ta en kreditupplysning på dig. 

Försäkringsgivare, om du i samband med eller efter köp väljer att försäkra en eller flera produkter kommer dina uppgifter delas med försäkringsgivaren.

4. Säkerhet och rättigheter 

Vi strävar efter att skydda dina uppgifter och upprätthåller därav lämpliga rutiner, organisatoriska åtgärder samt tekniska åtgärder för att förhindra felaktig åtkomst av personuppgifter. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part och endast våra anställda eller leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter får ta del av dessa.

Vi kommer till största del att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I det fall behandling sker i ett land utanför EU/EES kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert.

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de syften som specificeras i denna policy. När data sparas för andra syften t.ex för att uppfylla krav på bokföring sparas endast uppgifter så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer att genomföra regelbundna gallringar i syfte att ta bort personuppgifter som inte längre behövs.

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Begäran om uppgifter är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar från mottagen begäran. Vidare har du rätt att få felaktig eller ofullständig information ändrad. 

Du har rätt att bli raderad, bortglömd. Om du inte vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dessa raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Till följd av legala skyldigheter kan i vissa fall endast viss del av insamlad data raderas.

Du har rätt att begränsa behandling av dina uppgifter om; du bestrider att personuppgifterna är korrekta; behandlingen är olaglig; vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem till följd av rättsliga anspråk. Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din invändning är intresseavvägning. Du har rätt att få de uppgifter du tillhandahållit överförda till dig själv eller ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Du har rätt att när som helst återkalla eventuella samtycken som du givit oss, observera att det kan ta upp till 30 dagar innan en återkallelse hanteras. Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behhandling som kan få rättsliga följder för dig. Det gäller dock inte om; det är nödvändigt för fullgörande av avtal med dig; det är tillåtet enligt gällande lagstiftning; du har samtyckt till behandling.

Personuppgiftsansvarig är Tatsur AB som är ett svenskt företag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556837-2212 och har sitt säte i Stockholm. I det fall du har frågor angående hantering av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss via mail.

info@gronmobil.se

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet i Sverige som övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen.

5. Ändringar och tillägg

Denna policy har upprättats till följd av dataskyddsförordning (GDPR) som börjar gälla från 25 maj 2018. Vi har alltid värnat om våra kunders integritet och kommer att arbeta med att förbättra denna policy. Vi förbehåller oss därmed rätten att ändra och uppdatera denna policy. Datum för uppdateringar publiceras alltid överst på denna sida.

Joakim Englund

VD Tatsur AB